Åbningstider

Mandag til torsdag  
08:00 - 16:00

Fredage  
08:00 - 15:00

Vi kan træffes udenfor vores åbningstider samt lørdage efter aftale

Ring og lav aftale
på tlf. 6440 0313

Søndag og Helligdage 
Lukket

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende 2010

1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer med mindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne.

2. Priser
Priser fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse.
Levering sker fra sælgers lager eller ab fabrik Ejby, Fyn med mindre andet er aftalt.
Alle priser opgives eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr.
Sælger er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

3. Betaling og sikkerhedsstillelse.
8 dage netto såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt.
Tilskrevne morarenter forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

Sælger er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes og øvrige omkostninger rettidige betaling.

4. Ejendomsforbehold
Vore leverancer forbliver indtil hele vort tilgodehavende er betalt, uanset retsgrund,
vor ejendom.

5. Annullering og ændring af ordrer.
Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.

Såfremt sælger på trods af ovenstående særskilt godkender en annullering eller ændring, er køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt. Ved hel eller delvis annullering er køber videre pligtig til at erstatte sælgers mistede fortjeneste.

6. Returvarer og returbar emballage.
Varer modtages ikke retur.

Såfremt det på trods af ovenstående aftales, at sælger tager varer retur skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand og i original og ubrudt emballage. Varerne skal være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til køber, modtages dog aldrig retur.

Godkendte returvarer krediteres med fradrag af det af sælger fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og sælgers salgsomkostninger.
Returbar emballage krediteres ved frankolevering i uskadt stand inden 3 måneder fra sælgers levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slidtage, håndterings- og fragtomkostninger m.v.

7. Byggeleveranceklausul
Ved materialeleverancer til statsligt og statsstøttet byggeri samt til byggeri, hvorom særlig aftale om udvidelse af ansvarsperioden skriftligt er aftalt med sælger, gælder desuden følgende regler:
Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.
Såfremt det må anses som godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod sælger. Også i sådanne tilfælde kan sælger kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang sælgers egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
Sælger anerkender dog i alle tilfælde, at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold.
Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

8. Force majeure
I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt.

adv1

adv2

adv3